Pořadatel Soutěže

1.1 Pořadatelem Soutěže je společnost Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. IČO: 25965361, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě www.instagram.com (dále jen „Instagram“) na profilové stránce Foxconn Czech Republic dostupné na adrese www.instagram.com/foxconn_czech (dále jen „Stránka soutěže“).


2. Termín a lokalizace

2.1 Soutěž probíhá od 24. 6. 2022, 18:00 hodin do 1. 7. 2022, 18:00 hodin (dále jen „Doba trvání soutěže“).

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram.


3. Podmínky účasti v Soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou Dobu trvání soutěže aktivní svůj neuzamčený uživatelský účet na Instagramu a splňuje všechny podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

3.2 Každý Soutěžící je oprávněn účastnit se Soutěže pouze jednou, tj. vložit do Soutěže maximálně jeden Soutěžní příspěvek. Dodržení podmínky jedné registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno zejména jednoznačným identifikátorem sociální sítě Instagram.

3.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojí, vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící se rovněž zavazuje dodržovat veškerá pravidla vyhlášená sociální sítí Instagram, zejména podmínky použití a chování.

3.4 Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.


4. Princip Soutěže

4.1 Pořadatel v první den Doby trvání soutěže (čl. 2.1) zveřejní na Stránce soutěže příspěvek, na jehož základě se bude Soutěž odehrávat a ve kterém vyzve Soutěžící k účasti.

4.2 Soutěžící se zapojí do Soutěže následovně (musí splnit všechny podmínky níže):
a) Soutěžící se stane sledujícím (followerem) Stránky soutěže „foxconn_czech“; b) Soutěžící se také stane sledujícím (followerem) profilu „esport_master_club“; c) Soutěžící dá příspěvku Pořadatele (čl. 4.1) LIKE; d) Soutěžící pod příspěvek Pořadatele (čl. 4.1) vloží komentář, ve kterém označí 2 osoby, se kterými by na turnaj šel.
(dále jen „Soutěžní příspěvek“).

4.3 Za obsah Soutěžního příspěvku odpovídá výhradně Soutěžící, který se tímto zavazuje dodržovat následující podmínky:
a) Soutěžní příspěvek nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy;
b) Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat osobní údaje, záznamy či podobizny, které Soutěžící nebo Pořadatel není oprávněn dále užívat a zpracovávat;
c) Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat žádná nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost (zejména nesmí obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah, hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob, podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání);
d) Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
e) Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat skrytou reklamu;
f) Soutěžní příspěvek nesmí žádným způsobem poškozovat Pořadatele či jinou osobu.

4.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže a Stránek soutěže kdykoliv bez uvedení důvodu odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel však není povinen toto pravidelně kontrolovat a neodpovídá za porušení těchto Podmínek jednotlivými Soutěžícími.

4.5 Pořadatel neodpovídá za technické obtíže správce sítě Instagram.


5. Soutěžní ceny a způsob určení výherce

5.1 Výhrou v Soutěži je 3x Vstup zdarma na jeden z vypsaných turnajů ESPORT MASTER CLUB.

5.2 Výherce bude určen neveřejným losováním, jehož realizaci zajistí Pořadatel. V rámci losování bude ze všech Soutěžních příspěvků náhodně vybrán jeden Výherce, který obdrží všechny 3 vstupenky.


6. Oznámení výsledků Soutěže a způsob předání výhry

6.1 Soutěžící, který byl určen jako výherce Soutěže (dále jen „Výherce“), bude ohledně své výhry kontaktován Pořadatelem nejpozději do 2 dnů od skončení Soutěže pomocí soukromé zprávy prostřednictvím sítě Instagram. Uživatelské jméno Výherce bude rovněž oznámeno na Stránce soutěže.

6.2 Výherce, který má o výhru zájem, musí Pořadateli na soukromou zprávu o výhře odpovědět do 2 pracovních dnů od jejího odeslání a ve stejné lhůtě sdělit Pořadateli:
a) kontaktní údaje pro doručení výhry (jméno, příjmení a doručovací adresu v České republice apod.); nebo
b) záměr vyzvednout si výhru osobně v sídle Pořadatele – v takovém případě Pořadatel navrhne Výherci možné termíny pro vyzvednutí.
Pokud Výherce v uvedené lhůtě nesdělí všechny potřebné informace pro doručení / předání výhry, popř. si výhru ve stanoveném termínu nevyzvedne, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele (Pořadatel může losování opakovat a určit jiného Výherce).

6.3 V případě doručování výhry poštou či kurýrem přechází nebezpečí škody na zásilce okamžikem jejího předání přepravci. Jestliže Výherce výhru nepřevezme nebo se zásilka s výhrou vrátí Pořadateli jako nedoručená, nárok Výherce na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele (Pořadatel může losování opakovat a určit jiného Výherce).

6.4 V případě osobního předání výhry souhlasí Výherce, aby Pořadatel zdokumentoval proces předání i osobu Výherce pořízením audiovizuálních záznamů a tyto záznamy následně zpracovával a zveřejnil pomocí obvyklých komunikačních prostředků, ve firemním časopise, na internetových stránkách a sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube). Tento souhlas může Výherce kdykoliv odvolat, pořízení záznamů není podmínkou pro předání výhry. Za pořízení záznamů a jejich užití nevzniká nárok na odměnu.

6.5 Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení zprávy o výhře ani za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího, přepravce či jiného doručovatele, provozovatele sociálních sítí nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací.

6.6 Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou Pořadatelem. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění

6.7 Pořadatel neposkytuje k výhře záruku za jakost, neodpovídá za její vady a nenese žádnou odpovědnost za případná rizika a závazky související s jejím uplatněním či užíváním. Převzetím výhry se Výherce zavazuje, že poté, co se výhra či její část stane odpadem, naloží s ní v souladu s platnými předpisy (např. odevzdá ji ke zpětnému odběru podle zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností).


7. Zpracování osobních údajů

7.1 Účel a rozsah zpracování. Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů Pořadatelem, a to za účelem realizace této Soutěže v souladu s těmito Pravidly, tj. vedení Soutěže, její organizace, vyhodnocení (včetně losování) a kontaktování Výherce. Soutěžící souhlasí se zveřejněním obsahu Soutěžních příspěvků na Stránce soutěže a Výherce rovněž souhlasí se zveřejněním jeho uživatelského jména, popř. jména a příjmení. Pořadatel bude tyto osobní údaje zpracovávat jako správce v rozsahu jméno, příjmení a uživatelské jméno na síti Instagram. Pokud je obsahem Soutěžního příspěvku fotografie, bude Pořadatel zpracovávat i tuto fotografii (podobiznu), s čímž Soutěžící souhlasí. V případě Výherce bude Pořadatel rovněž zpracovávat doručovací údaje, popř. údaje o místu předání, které mu Výherce sdělí pomocí soukromé zprávy prostřednictvím sítě Instagram (čl. 6.2). Zpracování osobních údajů dle tohoto článku je nezbytné pro realizaci Soutěže. Fotografie Výherce (ať už poskytnutá výhercem nebo pořízená Pořadatelem při předávání výhry) popř. uživatelské jméno na síti Instagram budou zpracovávány za účelem propagace. Fotografie a uživatelské jméno na síti Instagram Výherce mohou být zveřejněny pomocí obvyklých komunikačních prostředků, zejména v rámci podniků Skupiny Foxconn, ve firemním časopise Živý Foxconn, sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) a na internetových stránkách.

7.2 Doba zpracování. Pořadatel bude osobní údaje o Soutěžících zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, tj. po Dobu trvání soutěže (čl. 2.1) a dále po dobu 3 měsíců z důvodu kontroly podmínek Soutěže a předání výhry. Soutěžní příspěvky, fotografie Soutěžících nebo Výherce (ať už poskytnutá soutěžícím nebo pořízená Pořadatelem při předávání výhry) a jméno a příjmení Výherce mohou být pořadatelem zveřejněny do té doby, dokud je Pořadatel neodstraní (o což si může Soutěžící požádat).

7.3 Bezpečnost a soulad s předpisy. Pořadatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek postupovat podle aktuálně platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování jakož i k jejich jinému zneužití.

7.4 Pořadatel nebude osobní údaje Soutěžícího zpracovávat pro účely přímého marketingu ani profilování a nebude osobní údaje předávat do třetích zemí. V rámci tohoto zpracování Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7.5 Poučení o právech. Každý Soutěžící, jakož i další osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Pořadatelem („subjekt údajů“), má veškerá práva, která mu vyplývají z příslušných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, tj. zejména:
a) právo na přístup k osobním údajům – získat přístup ke svým osobním údajům a také právo na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu, za jakým účelem, po jakou dobu atd.;
b) právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
c) právo požádat o výmaz osobních údajů;
d) právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů nežádá o výmaz, ale o omezení zpracování, nebo pokud správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování;
e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
f) právo žádat přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo plnění smlouvy a probíhá automatizovaně;
g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).
Subjekt údajů má obecně právo neposkytnout své osobní údaje. V některých případech však může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem – pokud by v takovém případě osobní údaje poskytnuty nebyly, nelze očekávat uzavření smlouvy ani její plnění. Pokud potřeba zpracování osobních údajů vyplývá ze zákona, důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů se řídí právními předpisy.
Pořadatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s touto Soutěží automatizovaně, popř. i manuálně. K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů) ani k jejich profilování nedochází.

7.6 Kontakt na správce, námitky. V případě pochybností ohledně dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může Soutěžící obrátit na Pořadatele na adrese jeho sídla dle čl. 1.1 (Compliance oddělení) nebo na e-mailové adrese GDPRInfo@emea.foxconn.com. Na této adrese muže Soutěžící rovněž podat k Pořadateli námitky, zadosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým organem v oblasti ochrany osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.7 Pořadatel neodpovídá za zpracování údajů provozovatelem sociální sítě Instagram – toto zpracování se řídí podmínkami tohoto provozovatele (www.instagram.com).


8. Autorská práva

8.1 Soutěžící odpovídá za to, že zasláním Soutěžního příspěvku a jeho případným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

8.2 Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli bezplatně územně neomezenou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla Soutěžícím do Soutěže návrh na uzavření licenční smlouvy, přičemž přijetí tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí Soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy.


9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná a úplná. V případě zveřejnění části těchto Pravidel nebo odkazu na tato Pravidla, platí vždy tato Pravidla v úplném znění.

9.2 Tato Pravidla jsou zveřejněna v elektronické podobě na Stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele (čl. 1.1), a to nejméně po Dobu trvání soutěže.

9.3 Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována sociální sítí Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoliv Instagramu.

9.4 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání, předčasného ukončení či úprav těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit tato Pravidla, tj. i způsoby určení Výherců, druh a množství výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo Pořadatele nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, zejména bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti