V případě, že nám v rámci podnětu či oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, sdělíte své kontaktní či jiné osobní údaje, budeme je zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, a to způsobem a v rozsahu popsaném níže.

1. Správce osobních údajů:

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. 

Adresa a sídlo: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice

ID datové schránky: b38626e

 

2. Kategorie osobních údajů:

Vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefon (popř. další kategorie údajů, které nám sdělíte).

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Žádáme Vás, abyste nám v rámci Vašeho podnětu či oznámení nesdělovali jiné osobní údaje, než je Vaše jméno a příjmení, datum narození u oznámení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefon.

 

3. Účel zpracování:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem možnosti zaslání odpovědi k Vašemu podnětu či oznámení.

 

4. Důvod zpracování:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu na straně správce, kterým je neustálé zlepšování služeb, pracovního prostředí, vztahů s veřejností a kontrola dodržování nastavených standardů. V případě oznámení je důvodem plnění právní povinnosti.

 

5. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme v případě podnětu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok od poskytnutí informace o vyřešení Vašeho podnětu. V případě oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumentů souvisejících s oznámením jsme povinni je uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí.

 

6. Bezpečnost zpracování:

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná technická, administrativní a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato opatření zajišťují vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Mezi bezpečnostní opatření, která používáme, patří mimo jiné firewally, šifrování dat, omezení oprávnění přístupu k osobním údajům na nezbytně nutný rozsah a s tím spojené kontrolní mechanismy.

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a to automatizovaně i manuálně. K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů) ani k jejich profilování u nás nedochází.

 

7. Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na potvrzení, zda jsou zpracovávány a v jakém rozsahu, na přístup k nim, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i na předání takových osobních údajů jinému správci (pokud jsou zpracovávány automatizovaně). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů, nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naše Compliance oddělení:

  • Osobně na oddělení Compliance na adrese našeho sídla
  • Poštou na oddělení Compliance na adresu našeho sídla
  • Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com
  • Datovou schránkou

 

8. Předávání osobních údajů

Z důvodu naší snahy o zajištění stejné úrovně standardů v rámci celé skupiny Foxconn (Česká republika) mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty ostatním společnostem v rámci této skupiny – uvedené společnosti budou v pozici zpracovatele nebo společného správce a odpovídají za bezpečnost zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů stejně jako my. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, které dodržujeme, jsou zejména, nikoliv však výlučně, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti