česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » GDPR

INFORMACE O SOULADU S GDPR

Společnosti skupiny Foxconn zpracovávají osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Informace dle čl. 13/14 GDPR pro zaměstnance jsou dostupné na Foxportálu. Informace dle čl. 13/14 GDPR pro smluvní partnery jsou dostupné na webu www.foxconn.cz, s dotazy ke zpracování osobních údajů ve společnostech skupiny Foxconn se můžete obrátit na e-mailovou adresu: GDPRInfo@emea.foxconn.com.

 

GDPR informace dle čl. 13, 14 – smluvní partneři

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů: smluvní partner

Kontaktní údaje správce: GDPRInfo@emea.foxconn.com

Účely zpracování: výběrové řízení na dodavatele zboží nebo služeb a evidence o proběhlém výběrovém řízení, plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, resp. zaměstnavatelem subjektu údajů

Právní základ zpracování: a) plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, c) oprávněný zájem zaměstnavatele

Oprávněné zájmy správce: výběrové řízení na dodavatele zboží nebo služeb a evidence o proběhlém výběrovém řízení pro účely interní kontroly i kontroly ze strany orgánů finanční správy a dalších orgánů veřejné správy, plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a dodavatelem, jehož je subjekt údajů zaměstnancem

Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, fakturační údaje, údaje týkající se pracovního poměru; zvláštní kategorie osobních údajů se nezpracovávají

Příjemce, resp. kategorie příjemců údajů: nejsou

Úmysl předat údaje do třetí země: není

Zdroj získání osobních údajů: Ano, osobní údaje mohou být předány do Číny. Zatím neexistuje rozhodnutí Evropské komise, že Čína poskytuje odpovídající ochranu, osobní údaje tak budou předány na základě vhodných záruk, které budou zveřejněny na webu správce

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů, popř. pro naplnění oprávněného zájmu správce

Subjekt údajů (zaměstnanec) je oprávněn:

 • k přístupu k osobním údajům v rozsahu: sdělení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování či podání námitky proti zpracování, práva podat stížnost k dozorovému orgánu, informace o zdroji osobních údajů a informace o automatizovaném rozhodování či profilování
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů, pokud: a) tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, b) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nežádá výmaz osobních údajů, nýbrž omezení zpracování, c) správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud zpracování osobních údajů probíhá za účelem ochrany oprávněného zájmu správce
 • žádat přenositelnost osobních údajů, pokud a) je zpracování založeno na základě souhlasu subjektu údajů a b) zpracování je automatizované
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • podat stížnost na zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů tímto bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným a/nebo smluvním požadavkem. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje v rozsahu nutném pro účely plnění povinností souvisejících s pracovním poměrem. Důsledky neposkytnutí osobních údajů se řídí právními předpisy.

Subjekt údajů tímto bere na vědomí, že u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

Seznam správců osobních údajů (smluvních partnerů):

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934
 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895
 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677
 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745
 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233
 • JUSDA Europe s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25957180, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17536
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088
 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821

 

INFORMATION CONCERNING GDPR COMPLIANCE

Companies in the Foxconn Group process personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) (hereinafter only „GDPR“). The information according to article 13/14 of GDPR given to the Employees is available on the Foxportal. The information according to article 13/14 of GDPR given to the trade partners is available at www.foxconn.cz. In case of any questions regarding data processing in the companies of Foxconn group, please contact our team at: GDPRInfo@emea.foxconn.com.

 

GDPR Information under Article 13, 14 – Trade partners

Information on personal data processing:

Controller: trade partner (see the list on the other side)

Controller´s contact details: GDPRInfo@emea.foxconn.com

Purposes of the processing: tender for suppliers of goods and services and records of the tenders, performance of the contract concluded between the company and the data subject or employer of the data subject

Legal grounds of processing: a) performance of a contract to which the data subject is party, b) legitimate interest of the employer

Legitimate interests of the controller: tender for suppliers of goods and services and records of the tenders for the internal audits and controls from the tax and other public authorities, performance of the contract concluded between the company and the data subject or employer of the data subject

Category of data concerned: identification and contact details, invoicing data, data regarding employment relationship, special categories of personal data are not processed

Recipient, category of recipients: none

Intention to transfer the data to third countries: Yes, personal data may be transferred to China. So far, there is no European Commission decision indicating that China would provide adequate protection, so personal data will be handed over on the basis of using the appropriate safeguards, which will be published on the administrator’s website

Personal data storage period: for the contract´s term and then then for the period necessary according to valid regulation, or for fulfilment of the legitimate interest of the controllers

Data subject (trade partner) is entitled to:

 • access to personal data in scope of: information whether the personal data pertaining to them are processing, purpose of processing, category of data concerned, recipients or category of recipients, planned period for data storage, existence of right to rectification or erasure or restriction of processing or to object to the processing, right to complain to supervisory authority, information on data source and on automated decision-making and profiling
 • request rectification of incorrect personal data
 • request erasure of the personal data, if: a) those are not necessary for the purpose for which they were collected or otherwise processed, b) data subject withdraws consent to processing of personal data and there is no other reason for the processing
 • request restriction of the processing, if: a) data subject contests the accuracy of personal data, b) processing is unlawful and data subject opposes erasure but requests restriction of processing, c) controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims, d) data subject raised objection to processing
 • object to personal data processing, if it is carried out for the legitimate interests of the controller
 • request portability of personal data, if a) the processing is based on consent of data subject and b) the processing is automated
 • withdraw the consent to process personal data
 • file a complaint against the processing with the Office for protection of personal data

Data subject hereby acknowledges that providing of personal data is legal and/or contractual requirement. The data subject is required to provide the personal data in the scope necessary for meeting the duties related to the contractual relationship. The consequences of the failures to provide the personal data are governed by the legal regulation and contract concluded with the trade partner.

The data subject hereby acknowledges that the controller does not have automated decision-making, incl. profiling.

List of personal data controllers (trade partners):

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 25965361, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 17934
 • FOXCONN CZ s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 25938002, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 16095
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., registered office: Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, Company identification No.: 27516032, Register of the Regional Court in Prague under Section C, Entry149895
 • Foxconn DRC s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 04352475, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 35677
 • Foxconn 4Tech s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 04352416, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 35676
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 04390962, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 35745
 • VaultDX s.r.o., registered office Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, Company identification No.: 04345461, Incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, under Section C, Entry 246233
 • JUSDA Europe s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 25957180, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 17536
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., registered office: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, Company identification No.: 27524850, Incorporated in the Companies Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section C, Entry 24088
 • TradeDX s.r.o., registered office Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, Company identification No.: 05861551, Incorporated in the Companies Register of the Municipal Court in Prague, under Section C, Entry 271821
NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.